Trang chủ » Báo cáo Giám sát tài chính của Petrolimex năm 2013

Báo cáo Giám sát tài chính của Petrolimex năm 2013

(Ngày đăng: 24-07-2014 11:06:40)
        
Theo nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 11/CT-BCT, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cung cấp Báo cáo Giám sát tài chính năm 2013 của Tập đoàn để người dân và doanh nghiệp tham khảo.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn, 45 Tổng công ty/công ty TNHH một thành viên, 20 Tổng công ty/công ty cổ phần có vốn góp trên 50% và 3 công ty liên doanh, liên kết.

Theo Báo cáo, Tập đoàn có vốn điều lệ 10.700.000.000.000 (Mười nghìn bảy trăm tỷ đồng), được chia thành 1.070.000.000 (Một tỷ không trăm bảy mươi triệu) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Năm 2013, tổng lượng xuất bán là 7,994 triệu m3.tấn xăng dầu, giảm 6% so với năm 2012 và đạt 99% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu và thu nhập theo báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex: 202.960 tỷ đồng, giảm 4.564 tỷ đồng (tương đương 2%) so với năm 2012. Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ là 158.368 tỷ giảm 3.448 tỷ đồng (tương đương 2%) so với năm 2012.

Lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty mẹ là 742 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng (tương đương 182,7%) so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 710 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 6,54%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 1,88%.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex là 2.021 tỷ đồng, tăng 1.043 tỷ đồng (tương đương 106,65%) so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất: 1.579 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 12,21%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 2,75%.

Số hiệu tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu trên đây tính theo số hiệu trên báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều chỉnh số vốn chủ sở hữu giảm phần vốn của Nhà nước thì tỷ suất lợi nhuận sau thế/vốn chủ sở hữu tại Công ty Mẹ là 8,77% và hợp nhất toàn Tập đoàn là 15,51%.

Toàn Tập đoàn năm 2013 phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 31.793 tỷ đồng, tăng 4.154 tỷ(15%) so với năm 2012, số đã nộp 32.299 tỷ đồng, tăng 3.888 tỷ đồng so với năm trước.

Công ty mẹ Tập đoàn năm 2013 phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 22.996 tỷ đồng, tăng 3.838 tỷ (20%) so với năm 2012, số đã nộp 23.586 tỷ đồng, tăng 3.673 tỷ đồng so với năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2013 của các công ty con như sau: Nhóm Công ty TNHH một thành viên 100% vốn - 44/45 công ty kinh doanh có lợi nhuận, chiếm 98%; nhóm công ty con thuộc khối cổ phần có vốn góp của Petrolimex - 18/20 công ty kinh doanh có lợi nhuận; nhóm công ty kinh doanh, liên kết - 3/3 công ty có lợi nhuận.

Chi tiết Báo cáo, xem tại đây.

Nguồn: Tạp Chí Công Thương
Tag: