Trang chủ » Các loại thuốc diệt mối được phép sử dụng ở Việt Nam

Các loại thuốc diệt mối được phép sử dụng ở Việt Nam

(Ngày đăng: 03-05-2016 17:14:55)
        
Hiện nay các loại thuốc diệt mối được phép sử dụng ở Việt Nam đều có nguồn gốc, xuất xứ rất rõ ràng và được khách hàng rất tin tưởng và sử dụng để diệt mối.

Danh sách các loại Thuốc diệt mối được phép lưu hành trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như sau:

Các loại thuốc diệt mối được phép sử dụng ở Việt Nam

Các loại thuốc diệt mối được phép sử dụng ở Việt Nam

1. Thuốc bột PMC 90 thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30%

- Đối tượng sử dụng : Diệt mối trong công trình nhà cửa, mối hại cây lâm nghiệp

2. Thuốc diệt mối dạng bột PMs 100 thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Na2SiF6  80 % +    ZnCl2 20 %

- Đối tượng sử dụng : Diệt mối và phòng mối trong công trình mối hại nền móng, hào rào quanh công trình xây dựng

3. Dầu trừ mối M-4 1.2 SL  thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Beta-naphthol 1% + Fenvalerate 0.2 %

- Đối tượng sử dụng: Dùng để diệt mối và phòng chống mối trong bảo quản khô gỗ

4. Thuốc diệt mối Xterm 1% thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Bistrifluron (min 95%)

- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng mối công trình xây dựng

5.  Thuốc diệt mối Mythic 240 SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Cholorfenapyr

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối công trình xây dựng

6. Thuốc diệt mối Requiem 1 RB thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Cholorfluazuron

- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

7.  Thuốc diệt mối Dursban 40 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)

- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng chống mối công trình

8.  Thuốc diệt mối Lenfos 50EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)

- Đối tượng sử dụng: Dùng diệt mối và phòng mối công trình xây dựng

9. Thuốc diệt mối Landguard 40EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

10. Thuốc diệt mối Map Sedan 48 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)

- Đối tượng sử dụng: Công trình xây dựng và vườn cây, đê đập

11.  Thuốc diệt mối  Termifos 500 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)

- Đối tượng sử dụng: Công trình xây dựng

12.  Thuốc diệt mối Agenda 25 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Fipronil

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

13.   Thuốc diệt mối Termisuper 25EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Fipronil

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

13.   Thuốc diệt mối Terdomi 25EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Fipronil

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

14.   Thuốc diệt mối Termize 200SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Imidacloprid

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

15.  Thuốc diệt mối Metavina 10 DP thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính :  Metarhizium anisopliae var. anisopliae M2 & M5 108 – 109 bào tử/g

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng,nhà cửa, đê đập,

16.  Thuốc Metavina 80LS thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Metarhizium anisopliae var. anisopliae M1 & M7 108 – 109bào tử/ml

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối đê đập

17.  Thuốc diệt mối  Metavina 90 DP

- Hoạt chất chính : Metarhizium anisopliae var. anisopliae M1 & M3 109 – 1010 bào tử/g

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng, nhà cửa

18. Thuốc Map boxer 30EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Permethrin

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

19. Thuốc  Optigard TM ZT  240 SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Thiamethoxam

- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng

20. Thuốc Cislin 2.5 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013

- Hoạt chất chính : Deltamethrin(min 98%)

- Đối tượng sử dụng: Dịch vụ diệt mối và phòng mối mọt cho gỗ, bảo quản lâm sản

Nguồn:
Tag: